Forsvaret

Forsvaret/Forsvarets Militære Organisasjon (FMO) er Forsvarsdepartementets største etat, med sine 21 driftsenheter.

Forsvarets grunnleggende funksjon er å beskytte og ivareta Norges sikkerhet, interesser og verdier. Ref, St.prp.nr. 48.

For å redusere driftskostnadene og øke militær effekt, gjennomføres en betydelig rasjonalisering av basestrukturen, og Forsvarets virksomhet samles på færre steder. Satsningen på flernasjonalt samarbeid økes, særlig innen logistikk og styrkeproduksjon, og de minst kritiske og viktig kapasitetene fjernes fra operative struktur. Staten har mange virkemidler for å sikre norske verdier og interesser. Ulike utfordringer krever ulike virkemidler. I arbeidet for internasjonal fred og sikkerhet er både politiske, militære, utviklingsmessige og humanitære virkemidler nødvendige. For å ivareta norsk sikkerhetsinteresser og internasjonal fred og stabilitet, må Forsvaret derfor sees og anvendes i nær sammenheng med andre sikkerhetspolitiske virkemidler. Dette tilsier et nært samarbeid mellom militær og sivil side.