Industrien

Med forsvarsindustrien i Norge mener vi bedrifter som har virksomhet innenfor forsvars- og sikkerhetsmarkedet og som bidrar til nasjonal verdiskaping over tid, uavhengig av eierskap. Samlet er den årlige forsvarsrelaterte omsetningen ca 13 milliarder NOK. Ca 4500 relaterte årsverk. (Beløpene øker betydelig om verfts-, næringsmiddel- og tekoindustrien inkluderes). Ca, 50% er forsvarsrelatert eksport. Gjenkjøp lik ca 3 milliarder årlig. Totale forpliktelser ca 13 milliarder. Den norske forsvarsindustrien domineres av et fåtall store bedrifter. Tar vi med mellomstore leverandører dekker til sammen 12 bedrifter 80% av antall årsverk og omsetningen i forsvarsmarkedet. Bedriftene har over 50 forsvarsrelaterte årsverk. De øvrige bedriftene kjennetegnes som små eller mikrobedrifter med en eller flere ansatte. Forsvarsrelatert omsetning utgjør i gjennomsnitt 1/3-del av bedriftenes inntekter. Tilsvarende forhold er for eksportandel og antall årsverk. Ref. Forsvarsindustrien i Norge – Årlig FFI rapport.

Et langsiktig strategisk samarbeid mellom Forsvaret og industrien er et bidrag til fremtidig industriell vekst gjennom forskning, utvikling og innovasjon. Investeringsbeslutninger i forsvarssektoren har horisonter opp mot 40 år. Samarbeid sikrer høy kompetanse, deltakelse i internasjonalt materiellsamarbeid og målrettet bruk av gjenkjøp.

Vår industriutvikling må ha den nødvendige forankring i Forsvarets behov. Realisme og stabilitet i Forsvarets langsiktige planer er en forutsetning for å kunne inngå et effektivt samarbeid med leverandører, både nasjonalt og internasjonalt. Forsvarets fremtidige behov er omtalt i plandokumentene som trekker opp den fremtidige strukturen, beskriver investeringsbehov og konkret hva slags type materiell som skal anskaffes i fremtiden. Ref. Framtidige anskaffelser til Forsvaret (FAF).

Forsvarsdepartementet, i samarbeid med Forsvaret og industrien, identifiserte i 2005 åtte teknologiske kompetanseområder som skulle legges til grunn for samarbeidet mellom Forsvaret og industrien.

  • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • Systemintegrasjon
  • Missilteknologi og autonome våpen- og sensorsystemer
  • Undervannsteknologi og sensorer
  • Simuleringsteknologi
  • Våpen- og rakettmotorteknologi, ammunisjon og militære sprengstoff
  • Materialteknologi
  • Maritim teknologi